استفاده از میانگین هزینه دلاری


استفاده از میانگین هزینه دلاری

بر مبنای خط روند بلند مدت ، تفسیر نمودار به صورت جدول زیر است :
اطلاعات جدول زیر در بازه کوتاه مدت ، قابل استفاده نیست و منجر به نتایج دور از واقعیت می شود .

حالت دوران رونق مسکن دوران رکود مسکن
نمودار زیر خط روند قیمت کف است رشد دلار زیر سوال است ، قیمت آن بسیار بالا رفته و توان جهش آن مانند گذشته نیست . احتمالا در مسیر کاهشی قرار خواهد گرفت یا سرعت افزایش آن کاسته می شود . فروش دلار و خرید آپارتمان در اولویت است
نمودار بالای خط روند قیمت اوج است رشد مسکن زیر سوال است ، قیمت آن بسیار بالا رفته و توان جهش آن مانند گذشته نیست . احتمالا در مسیر کاهشی قرار خواهد گرفت یا سرعت افزایش آن کاسته می شود . خرید دلار و فروش آپارتمان در اولویت است
نمودار زیر خط روند میانگین و نزدیک خط روند قیمت کف است رشد قیمت مسکن نسبت به دلار بیشتر می شود کاهش قیمت مسکن از کاهش قیمت دلار کمتر می شود
نمودار بالای خط روند میانگین و نزدیک خط روند قیمت اوج است رشد قیمت مسکن نسبت به دلار کمتر می شود کاهش قیمت مسکن از کاهش قیمت دلار بیشتر می شود

متوسط تغییر قیمت سالانه در بازه انتخابی

دلار آزاد ?
مسکن ?
قیمت دلاری مسکن ?

محدوده قیمت دلاری مسکن در بازه انتخابی

حداقل قیمت ?
حداکثر قیمت ?
متوسط قیمت ?

جهت رسیدن به خط روند ، لازم است یکی از دو گزینه زیر اتفاق بیفتد

قیمت مسکن ?
قیمت دلار ?

تغییر قیمت دلاری مسکن - سالانه

بر اساس قیمتهای ابتدا و انتهای دوره ?
بر اساس خط روند قیمت میانگین ?

توضیحات، منابع و اطلاعات بیشتر B

جهت بررسی رابطه بین قیمت مسکن و دلار ، لازم است نمودار آن را مطالعه کنیم .

مشخصات نمودار قیمت و مولفه های آن :

1- خط سبز رنگ : نشان دهنده قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران بر حسب دلار است . متوسط قیمت شهر تهران از اطلاعات بانک مرکزی و مرکز آمار اخذ می شود .

2- خط روند میانگین قیمت دلاری مسکن : خطی است که در بلند مدت قیمت به سمت آن میل می کند و رابطه مسکن و دلار بر اساس آن تنظیم میگردد .

3- خط روند قیمت دلاری اوج مسکن : خطی است که عبور از آن به ندرت اتفاق می افتد . در صورت عبور نشان دهنده این است که قیمت مسکن بیش از اندازه افزایش یافته و انتظار می رود در آینده شتاب رشد قیمت مسکن کاهش یابد و سپس معکوس شود .

4- خط روند قیمت دلاری کف مسکن : خطی است که عبور از آن به ندرت اتفاق می افتد . در صورت عبور نشان دهنده این است که قیمت دلار بیش از اندازه افزایش یافته و انتظار می رود در آینده شتاب رشد قیمت دلار کاهش یابد و سپس معکوس شود .

توجه : از آنجاییکه دوره های رونق و رکود در شهر تهران بین 6 تا 7 سال است ، استفاده از بازه های زمانی کمتر از 7 سال نتایج نادرست به همراه خواهد داشت و نامعتبر است .

رابطه قیمت دلار و مسکن در کوتاه مدت و بلند مدت ، تاثیر دلار بر مسکن :

در بازه بلند مدت ( 25 ساله ) : در زمان نگارش این مقاله ، مهر ماه 1397 ، میزان رشد قیمت مسکن و دلار در 26 سال گذشته به ترتیب برابر 22% و 19% است . در نگاه اول چنین به نظر می رسد که رشد قیمت مسکن از دلار بیشتر است . اما نکته ای وجود دارد و آن اینکه ، در نمودار متوسط قیمت مسکن ، سن آپارتمان لحاظ نمی شود و اعداد آن نشان دهنده متوسط قیمت آپارتمان در هر سال صرفنظر از سن آن است ( میانگین عمر ساختمانها همواره ثابت و بین 11 تا 13 سال است ) . در صورتیکه استهلاک قیمت آپارتمان را سالانه برابر 1.5% اعمال کنیم ، مشاهده می شود نرخ رشد قیمت مسکن واقعی با در نظر گرفتن افت قیمت و نرخ رشد قیمت دلار یکسان است . یعنی دو بازار مسکن و دلار در بلند مدت دارای بازدهی یکسان بوده و رقیب محسوب نمی شوند ، هر چند در کوتاه مدت از یکدیگر استفاده از میانگین هزینه دلاری سبقت بگیرند .

در کوتاه مدت ( 1 الی 2 سال ) : اگر رشد هیجانی دلار در بازار اتفاق بیفتد به ازا هر 100% افزایش قیمت دلار ، افزایشی معادل 35% تا40% در متوسط قیمت مسکن در شهر تهران رخ می دهد . بر مبنای نتیجه فوق ، تاثیر گرانی دلار بر قیمت مسکن به صورت فرمول سرانگشتی به زیر است .

-اگر دلار 2 برابر شود ، 100% افزایش قیمت داشته و مسکن بین 35%=35%*1 تا 40%=40%*1 گران خواهد شد .

-اگر دلار 3 برابر شود ، 200% افزایش قیمت داشته و مسکن بین 70%=35%*2 تا 80%=40%*2 گران خواهد شد .

-اگر دلار 4 برابر شود ، 300% افزایش قیمت داشته و مسکن بین 105%=35%*3 تا 120%=40%*3 گران خواهد شد .

-در فرمول سرانگشتی کافی است محاسبه کنیم دلار چند برابر شده است ، از حاصل عدد یک را کم نموده و نتیجه را در 35% تا 40% ضرب کنیم .

-بنابراین اگر دلار 1.6 برابر شود ، ابتدا عدد یک را از آن کم می کنیم ، برابر 0.6 یا 60% خواهد شد و نتیجه را در 35% الی 40% ضرب می کنیم ، حاصل برابر 21%=35%*0.6 یا 24%=40%*0.6 می شود . یعنی در صورتی که قیمت دلار 1.6 برابر شود یا 60% افزایش قیمت یابد ، انتظار داریم متوسط قیمت مسکن در شهر تهران 21% تا 24% اضافه شود .

فرمول فوق بر مبنای روند تغییرات قیمت مسکن پس از جهش دلار در سالهای 91 و 97 به دست آمده است .

نحوه استفاده از نمودار و تفسیر رابطه قیمت دلار و مسکن :

مواردی که در زیر پیشنهاد می شود ، بدون بررسی نمودارهای دیگر این سایت قابل استفاده نبوده و در این حالت تفاوت آن با واقعیت می تواند معنی دار باشد . استفاده از موارد زیر برای بازه کوتاه مدت ، نادرست است .

1- زمان تبدیل مسکن به دلار ( در صورتی که فقط دو انتخاب مسکن و دلار برای سرمایه گذاری دارید ) :

در صورتی که بر اساس بازه بلند مدت ، قیمت دلاری مسکن بالای خط روند قیمت اوج مسکن ، قرار گیرد نشان دهنده این است که شتاب رشد مسکن در آینده کم خواهد شد و امکان معکوس شدن روند وجود دارد . بیشترین بازدهی از تبدیل مسکن به دلار در بلند مدت به دست می آید . تصور عموم بر این است که خرید مسکن ، همچنان دارای بازدهی بالا است .

2- زمان تبدیل دلار به مسکن ( در صورتی که فقط دو انتخاب مسکن و دلار برای سرمایه گذاری دارید ) :

در صورتی که بر اساس بازه بلند مدت ، قیمت دلاری مسکن زیر خط روند قیمت کف مسکن ، قرار گیرد نشان دهنده این است که شتاب رشد دلار در آینده کم خواهد شد و امکان معکوس شدن روند وجود دارد . بیشترین بازدهی از تبدیل دلار به مسکن در بلند مدت به دست می آید . تصور عموم بر این است که خرید دلار ، همچنان دارای بازدهی بالا است .

جداول تغییر قیمت مسکن و دلار و رابطه بین آنها :

جهت سادگی استفاده از نمودار برخی محاسبات در قالب جدولهای زیر ترسیم شده است .

1- جدول متوسط تغییر قیمت سالانه دلار و مسکن بر حسب درصد

در بازه انتخابی رشد قیمت مسکن ، دلار و قیمت دلاری مسکن را بر حسب درصد سالانه نشان می دهد .

2- جدول محدوده قیمت هر متر مربع مسکن بر حسب دلار

در بازه انتخابی ، حداقل ، حداکثر و میانگین قیمت مسکن را بر حسب دلار در شهر تهران نشان می دهد .

3- جدول تغییرات لازم جهت قیمت مسکن و دلار ، به منظور رسیدن به خط روند

با فرض اینکه یکی از قیمتها ( مسکن یا دلار ) ثابت باشد ، میزان تغییر بلند مدت متغییر بعدی را برای رسیدن به خط روند نشان میدهد . بدیهی است این میزان تغییر در بلند مدت مورد نظر است .

4- جدول متوسط تغییر قیمت سالانه دلاری مسکن

تغییر مبلغ دلاری مسکن را بر حسب خط روند و قیمتهای واقعی در بازه انتخاب شده نشان میدهد .

استفاده از نمودار جهت خرید و فروش آپارتمان شما :

اگر در تهران سکونت دارید ، متوسط قیمت مسکن دلاری می تواند به شما جهت خرید و فروش کمک کند . ابتدا قیمت روز آپارتمان و مساحت آن را بر حسب متر مربع در باکسهای مربوطه وارد کنید . می توانید قیمت های اوج و کف مسکن خود را در تاریخچه طولانی مدت ، بر حسب دلار ببینید . بدیهی است برای فروش آپارتمان و تبدیل آن به دلار زمانی باید اقدام کنید که به محدوده اوج قیمت دلاری رسیده باشید . در صورتیکه از نمودار هر منطقه ، جداگانه استفاده کنید نتایج بهتری به دست خواهید آورد . جهت تبدیل دلار به مسکن بر حسب مساحت دلخواه زمانی عمل کنید که از نظر تاریخچه قیمت ، مسکن دارای کمترین ارزش دلاری باشد . بسته به وضعیت ، مدت زمان انتظار می تواند از چند سال نیز بیشتر شود .

دلار تهران ارزانتر است یا دلار عراق؟ /حباب سکه بالاتر از میانگین دو ماهه

دلار تهران ارزانتر است یا دلار عراق؟ /حباب سکه بالاتر از میانگین دو ماهه

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، در بازار داغ تقاضای ارز برای سفر اربعین، اختلاف قیمت دلار تهران و عراق باعث شده تا تقاضای دلار بیشتر ازدینار شود به هر مسافر حدود ۱۰۰ دلار به صورت توافقی یا صد و پنجاه هزار دینار داده می شود.

بده بستان هایی که جواب نمی دهد

اکوایران در دیده بان هر روز صبح به مرور رویدادهای بازارهای معاملاتی می پردازد، عملکرد گذشته بازار سرمایه و معاملات بازار سکه و ارز را بررسی می کند. در دیده بان اخبار موثر بر بازارها مدنظر قرار می گیرد و هدف توصیف عوامل اثر گذار بر سمت و سوی بازارها است.

بده بستان های برجامی هم دوباره جواب نداد و جوزف بورل در روز قبل اعلام کرد که امید کمتری نسبت به حصول توافق هسته ای دارد همین اظهار نظر بورل قیمت ارز در معاملات پشت خطی را بالا برد و دلارکه روز دوشنبه کاهش پیدا کرده بود و به زیر کانال۳۰ هزار تومان رفته بود در معاملات پشت خطی رشد کرد و به محدوده قیمتی روز شنبه در محدوده ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان برگشت.

در بازار داغ تقاضای ارز برای سفر اربعین، اختلاف قیمت دلار تهران و عراق باعث شده تا تقاضای دلار بیشتر از دینار شود به هر مسافر حدود ۱۰۰ دلار به صورت توافقی یا صد و پنجاه هزار دینار داده میشود.

بر اساس گفته مسافران اربعین و محاسبات اکوایران، در صورتی که افراد صد دلار در ایران دریافت کنند و در عراق به دینار تبدیل کنند با توجه به نرخ دلار توافقی حدود ۲۸ هزار و ۶۳۱ تومانی روی سایت ها، دو میلیون و ۸۶۳ هزار و ۱۹۰ تومان پرداخت می‌کنند که در عراق با توجه به نرخ برابری دلار به دینار در ازای صد دلار ۱۴۵۸۰۰ دینار دریافت خواهند کرد که نسبت به دریافت همین مقدار دینار در ایران اختلاف ۳۴۴ هزار تومانی دارد.

این فاصله قیمتی به این دلیل به وجود آمده که برخی مسافران مطرح می کنند که دلار در ایران ارزان تر از عراق است و به همین دلیل وقتی در عراق تبدیل به دینار شود با هزینه کمتر دینار بیشتری دریافت میشود. البته همه صرافی ها برای سفر اربعین دلار ارایه نمی کنند و بعضی فقط دینار پرداخت می کنند.

حباب سکه بالاتر از میانگین دو ماهه

در بازار طلا نیز روز گذشته حباب سکه امامی به بالای ۱۳ و نیم درصد نفوذ کرد که بیشترین مقدار از ابتدای شهریور است‌. تحلیلگران خسته شدن معامله گران از مذاکرات طولانی و انتظارات صعودی را دلیل رشد مقدار حباب سکه می دانند حباب سکه در روز قبل بالاتر از میانگین حباب مرداد ماه قرار گرفت و کارشناسان معتقدند اگر این روند افزایشی ادامه پیدا کند کار برای کاهشی شدن سکه سخت میشود

هزینه ۸ میلیارد دلاری فرسودگی نیروی انسانی برای آمازون

آمازون با سرعتی شگفت‌انگیز و بسیار بالاتر از میانگین صنایع مختلف در آمریکا با مشکل استهلاک و فرسودگی نیروهای خود مواجه است.

به گزارش «نبض فناوری»، یاهونیوز اعلام کرد، اسناد محرمانه‌ای که از شرکت آمازون به بیرون درز کرده نشان می‌دهد این فرسایش سرسام آور کارکنان سالی ۸ میلیارد دلار خرج روی دست این شرکت می‌گذارد.

در یکی از اسنادی که مربوط به اوایل سال جاری میلادی است، تصریح شده: «طی عملیات میدانی مربوط به مصرف‌کنندگان [در سرتاسر جهان] سطوح بالایی از فرسایش (با تأسف) در همه سطوح تجربه می‌شود، که هزینه سالانه آن برای آمازون و سهامدارانش در مجموع ۸ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. برای درک این مقیاس باید گفت، سود خالص شرکت مذکور برای سال مالی ۲۰۲۱ برابر با ۳۳.۳۶ میلیارد دلار بود.»

این اسناد که شامل چندین مقاله تحقیقاتی داخلی، اسلایدها و داده‌های نرم افزاری است، تصویری تیره از توانایی آمازون برای حفظ کارمندان و اینکه استراتژی فعلی ممکن است از نظر مالی برای کل این سازمان مضر باشد را به تصویر می‌کشد. در این اسناد از آمازون به دلیل عدم استفاده و بررسی کافی از داده‌ها و عدم تلاش برای آموزش و ارتقای کارمندان به طور گسترده استفاده از میانگین هزینه دلاری انتقاد شده است. این نقصی بزرگ برای شرکتی است که به جمع آوری وسواس گونه اطلاعات مصرف کنندگان شهرت دارد. افشای این اسناد همچنین نشان دهنده فقدان کنترل‌های داخلی کافی است.

طبق این تحقیق، تعداد کارکنانی که این شرکت را ترک می‌کنند در همه سطوح و مشاغل، دوبرابر تعداد افرادی است که از کار بیکار می‌شوند یا اخراج می‌شوند. نتایج این پژوهش که در ژانویه ۲۰۲۲ منتشر شد، نشان می‌دهد تنها یک نفر از هر سه نفر استخدام‌شده جدید در سال ۲۰۲۱ بعد از گذشت ۹۰ روز در این شرکت باقی می‌ماند.

مشکلات مربوط به محل‌های کار و فرهنگ شغلی در آمازون محدود به بخش انبار نیست. مدیران این شرکت در بخش‌های مختلف نیز با مشکل احساس بن‌بست در امور خود مواجه هستند. در این اسناد تصریح شده یکی از دلیل اصلی استعفای رهبران آمازون عدم امکان پیشرفت و ارتقا شغلی است.»

بر اساس این تحقیقات دیوید نیکرک، معاون سابق منابع انسانی آمازون، تصریح کرده شرکت «عمداً حرکت رو به بالا و امکان پیشرفت را برای کارگران ساعتی محدود کرده است». کارگران سطح ابتدایی که قادر به پیشرفت باشند، به علت علاقه آمازون برای جذب فارغ التحصیلان جدید دانشگاه‌ها دچار مشکل می‌شوند. از میان مدیران و رهبرانی که در سال ۲۰۲۱ استخدام شدند، ۳۹ درصد «فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند که تجربه حرفه‌ای کمی داشته یا تجربه رهبری دیگر افراد را ندارند.» در مقابل تنها چهار درصد از دستیاران فرآیند انبار که نقش رهبری سطح پایینی دارند، به سمت مدیران منطقه‌ای ارتقا یافتند.

قیمت سیستم VRF

قیمت VRF با توجه به ظرفیت و نوع برند متغیر است. برای مثال به طور میانگین قیمت هر یونیت خارجی سیستم VRF شرکت LG بین ۸۷۰ تا ۱۲۳۰ دلار به ازای هر تن تبرید (هر ۳٫۵ کیلووات) و قیمت هر یونیت داخلی (یا همان فن کویل) نوع کاستی شرکت LG از ظرفیت های ۲۰۰ تا ۱۲۰۰ CFM بین ۴۵۰ تا ۷۰۰ دلار است. (در هر پروژه با توجه به ابعاد ساختمان از تعداد زیادی فن کویل کاستی ، دیواری ، سقفی و غیره استفاده می شود.)

قیمت سیستم VRF را بایستی از ابعاد مختلف بررسی کرد. پارامترهایی چون قیمت دستگاه VRF (شامل یونیت خارجی و یونیت های داخل ساختمان که بررسی شد) ، هزینه پست برق سه فاز یا پست گاز در پروژه های بزرگ و تاثیر مستقیم آن بر قیمت VRF ، برند سازنده دستگاه و تکنولوژی های به کار رفته در آن (متفاوت بودن قیمت سیستم VRF ال جی با سایر برندها مانند Hisense) ، هزینه لوله کشی بین یونیت ها به ازای هر متر ، هزینه افزودن تجهیزات مکمل گرمایشی (به استفاده از میانگین هزینه دلاری خصوص در مناطق سردسیر) و تاثیر قیمت ارز بر قیمت دستگاه VRF (به علت وارداتی بودن دستگاه ها) را بایستی بررسی کرد و مجموع هزینه ها را در نظر گرفت.

فن کویل های متصل به VRF و GHP

قیمت سیستم VRF از ۸۷۰ تا ۱۲۳۰ دلار به ازای هر تن تبرید

بنابرین قیمت سیستم VRF از ۸۷۰ تا ۱۲۳۰ دلار به ازای هر تن تبرید فقط مربوط به یونیت بیرون از ساختمان آن می شود و قیمت یونیت های داخل ساختمان (فن کویل ها) و تمام هزینه های دیگری که به آنها اشاره شد را هم باید در نظر گرفت. در ضمن اینکه این قیمت دلاری مربوط به قیمت های خارج از کشور می باشد و قطعا با حمل دستگاه ها به داخل کشورمان این قیمت ها افزایش نیز می یابد. یونیت های خارج از ساختمان معمولا بر حسب اسب بخار (HP) و در سایزهای ۸ ، ۱۰ ، ۱۲ ، ۱۴ ، ۱۶ ، ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۴ و ۲۶ HP طراحی و تولید می شوند که با ضرب ظرفیت دستگاه بر حسب HP در عدد ۰٫۲۱ ظرفیت بر حسب تن تبرید به دست می آید. برای ظرفیت های بالاتر از ۲۶ اسب بخار به صورت ترکیبی از این ظرفیت ها استفاده می شود. برای مثال برای ظرفیت ۴۰ HP از یک دستگاه ۲۴ HP و یک دستگاه ۱۶ HP به صورت ترکیبی استفاده می شود. هر چه ظرفیت دستگاه کمتر باشد، قیمت به ازای هر تن تبرید بیشتر است. برای مثال قیمت یونیت بیرونی سیستم تهویه مطبوع VRF شرکت LG برای ظرفیت های کم، حدودا ۱۲۳۰ دلار به ازای هر تن تبرید و در ظرفیت های بالاتر حدودا ۸۷۰ دلار به ازای هر تن تبرید است.

سیستم LG VRF

توضیحات کلی در مورد VRF

سیستم های VRF از جمله دستگاه های تهویه مطبوع گرمایشی و سرمایشی هستند که مزایای فراوانی از جمله بهینه سازی مصرف انرژی ، انعطاف پذیری در نصب و ایجاد قابلیت کنترل محلی و مستقل (از نظر دمایی) را برای هر کاربر فراهم می کنند. بدون وارد شدن به جزئیات ، این سیستم ها چهار بخش اصلی (مطابق شکل زیر) را در بر می گیرند.

۱ . یونیت خارجی مستقر در بیرون ساختمان یا همان واحد کندانسینگ (Outdoor Unit)

۲ . یونیت های داخل ساختمان یا همان فن کویل ها (Indoor Units)

۳ . لوله کشی مبرد (Refrigeration Piping)

۴ . سیستم های کنترلی

سیستم سرمایش و گرمایش VRF

دستگاه های VRF به دو دسته کلی GHP و EHP تقسیم بندی می شوند که GHP – Gas Heat Pump از نوع گازسوز (گاز شهری) آن و EHP – Electric Heat Pump نوع الکتریکی آن است که به اشتباه در اکثر منابع فارسی به نوع EHP همان VRF گفته می شود. ما نیز به ناچار هر جا در متون خود از کلمه VRF استفاده می کنیم ، منظورمان همان نوع EHP آن (یعنی نوع تمام الکتریکی آن) است. همانطور که گفته شد سیستم شامل یک یا چند یونیت خارجی (که در اکثر پروژه ها بر روی بام مستقر می شوند) و یونیت های داخلی (فن کویل) می شود. VRF و GHP هر دو شامل این یونیت ها می شوند ولی با این تفاوت که در یونیت خارجی دستگاه وی آر اف از موتور الکتریکی (الکترو موتور) برای چرخش کمپرسور سیکل تبرید استفاده می شود ولی در یونیت خارجی دستگاه جی اچ پی از یک موتور احتراق داخلی (موتور پیستونی گازسوز) سایز کوچک برای چرخش کمپرسور استفاده می شود که همین موضوع VRF را به دستگاهی تمام برقی و GHP را به دستگاهی گازسوز (گاز شهری) تبدیل می کند. سایر اجزای این دو سیستم تقریبا مشابه هم است. تفاوت قیمت موتور الکتریکی و موتور احتراقی تاثیر مستقیم بر تفاوت قیمت VRF نسبت به قیمت GHP خواهد داشت. قیمت سیستم تهویه مطبوع VRF از ۸۷۰ تا ۱۲۳۰ دلار به ازای هر تن تبرید (قیمت یونیت بیرون از ساختمان) که بدان اشاره کردیم مربوط به نوع EHP (الکتریکی) آن است.

مطالعه بیشتر درباره ساختار و مزایای این سیستم در متن ⇐ سیستم VRF

قیمت سیستم VRF (هزینه کل تمام شده برای مشتری) علاوه بر یونیت های خارجی و داخلی شامل موارد زیر نیز می شود.

سایر عوامل و هزینه های تاثیر گذار بر قیمت سیستم VRF

۱ . افزودن هزینه لوله کشی به قیمت وی آر اف

ساختمان های مختلف با توجه به محل استقرار یونیت خارجی و فاصله آن از یونیت های داخلی و نیز میزان پراکندگی یونیت های داخلی و فاصله آنها نسبت به هم به متراژهای لوله کشی مسی متفاوتی نیاز دارند. هزینه لوله کشی معمولا بر حسب استفاده از میانگین هزینه دلاری میزان متراژ آن تعیین می شود که پس از تهیه نقشه های اجرایی ساختمان ، قیمت دقیق و نهایی آن تعیین می شود. هزینه لوله کشی در دستگاه GHP و VRF تقریبا یکسان است و تنها قیمت لوله کشی برندهای مختلف مانند LG ، Toyota و … با یکدیگر متفاوت است.

برای مثال هزینه لوله کشی VRF های LG به استفاده از میانگین هزینه دلاری ازای هر متر حدود ۲۰ تا ۲۵ دلار است. در ضمن اینکه به ازای هر فن کویل نیز از یک سپریشن (Separation) به قیمت تقریبی ۹۰ تا ۱۰۰ دلار باید استفاده شود.

لوله کشی VRF

۲ . افزودن قیمت تجهیزات مکمل گرمایشی (در صورت نیاز)

توان گرمایشی سیستم VRF از توان سرمایشی آن کمتر بوده و چون در فصل زمستان از انرژی الکتریسیته برای گرمایش هوا استفاده می کند ، استفاده از آن برای گرمایش (مخصوصا در مناطق سردسیر) صرفه اقتصادی ندارد. به همین خاطر در بسیاری از پروژه ها ممکن است به دلیل ارزان تر بودن قیمت گاز طبیعی نسبت به برق از سیستم مکمل گازسوز برای گرمایش ساختمان استفاده شود. در چنین پروژه هایی یک کویل آبگرم به هر یونیت داخلی (استفاده از میانگین هزینه دلاری فن کویل) اضافه می گردد و کویل با لوله کشی آب به موتورخانه یا پکیج گازسوز متصل می شود. بدین ترتیب در فصل سرد سال ، آبگرم وارد کویل شده و با چرخش فن موجود در فن کویل ها ، هوای داخل ساختمان گرم می شود. بنابرین قیمت تجهیزات گرمایشی (شامل کویل مسی ، لوله کشی آبگرم و بویلر موتورخانه یا پکیج) نیز به قیمت سیستم VRF افزوده می شود.

نکته اینکه در سیستم GHP به علت استفاده از گاز برای گرمایش (علاوه بر سرمایش) و بالا بودن راندمان آن در حالت گرمادهی ، حتی در مناطق سردسیر نیز به سیستم مکمل گرمایشی نیاز نیست.

نتیجه گیری در مورد قیمت دستگاه VRF و GHP

در تعیین قیمت سیستم VRF و یا GHP علاوه بر قیمت اولیه دستگاه (شامل یونیت های داخل و خارج از ساختمان) باید موارد دیگر مانند هزینه لوله کشی مسی (با توجه به متراژ مورد نیاز برای هر ساختمان) ، هزینه خرید تجهیزات مکمل گرمایشی (در صورت نیاز) و قیمت ارز (به علت وارداتی بودن این دستگاه ها) را در نظر گرفت. ما برای نمونه قیمت دستگاه VRF الکتریکی شرکت ال جی را بررسی کردیم و همانطور که گفتیم به ازای هر تن تبرید حدودا ۸۷۰ تا ۱۲۳۰ دلار هزینه یونیت بیرونی و نیز ۴۵۰ تا ۷۰۰ دلار هزینه هر فن کویل می شود که این قیمت دستگاه های موجود در خارج از کشور است که با واردات آنها چند درصد هم به آن افزوده می شود.

تهویه مطبوع ماخ ، عاملیت طراحی ، فروش و اجرای انواع سیستم های تهویه مطبوع گرمایشی و سرمایشی مدرن از جمله دستگاه های GHP و VRF شرکت های معتبر جهانی مانند LG ، Toyota ، Panasonic ، Hisense و …‌ را تحت ضمانت شرکت سازنده آن بر عهده دارد. همچنین طراحی و تولید انواع سیستم های دیگر مانند چیلرهای تراکمی ، مینی چیلر ، هواساز ، ایرواشر ، دستگاه زنت و … نیز در محل کارخانه شرکت ما و متناسب با نیازهای هر مشتری به طور خاص انجام شده و کلیه محصولات مستقیما از کارخانه و با قیمت مناسب به فروش می رسند. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع دستگاه ها ، انتخاب مناسب ترین دستگاه برای پروژه خود و نیز استعلام لیست قیمت VRF و GHP های برندهای مختلف و سایر محصولات با مهندسان ما تماس بگیرید.

آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال در کوینکس

تریدینگ در کوینکس

خرید و فروش ارز دیجیتال در کوینکس یا ترید در صرافی کوینکس برای کاربران ایرانی به سادگی امکانپذیر است. در این مقاله قصد داریم روش تریدینگ در کوینکس و نحوه استفاده از ترید آزمایشی در کوینکس را به شما عزیزان آموزش دهیم.

مزیت خرید و فروش ارز دیجیتال در کوینکس برای ایرانیان

بزرگ‌ترین مزیت صرافی کوینکس این می‌یاشد که برای ایران و همچنین کشورهای تحت تحریم مانند ایران، عراق، سومالی، یمن، کره شمالی، سودان و… هیچ ممانعتی ندارد. شهروندان ایرانی می‌توانند برای ثبت نام در کوینکس مدارک هویتی ارسال کنند و در این صرافی حتی با شماره‌تلفن ایران احراز هویت شوند و از روش‌های تریدینگ در کوینکس استفاده کنند.

چون صرافی کوینکس رابط کاربری آسانی دارد و همین باعث شده خیلی از تریدر یا معامله‌گرهای ایران به این صرافی مهاجرت نمایند و دلیل اصلی مهاجرت به کوینکس آزاد بودن در ترید و به‌دوراز تحریم‌ها بودن این صرافی است.

صرافی کوینکس بخشی به نام perpetual دارد که از طریق آن می‌توان وارد قراردادهای آتی (future) این صرافی شد و از رشد و ریزش قراردادها سود کسب کرد البته این سود به نحوه استفاده از روش‌های تریدینگ در کوینکس بستگی دارد.

نکته حائز اهمیت این است که تا زمانی که در معاملات نقد (spot) صرافی‌ها مهارت کافی را کسب نکرداید به ترید فیوچر نپردازید چون ریسک از دست‌دادن سرمایه بسیار بالا می‌باشد.

انواع روش‌ های تریدینگ در کوینکس

 تریدینگ در کوینکس

معاملات فیوچرز کوینکس

در قسمت «فیوچرز کوینکس» یا «perpetual» صرافی کوینکس، شما می‌توانید پولی را از فردی قرض کرده و با افزودن دارایی خود به پولی که قرض گرفته‌اید، معاملات موردنظرتان را انجام دهید.

معاملات فیوچرز کوینکس تاریخ انقضا ندارند و تا هر زمانی که مایل باشید، این معاملات قابلیت اجرایی شدن دارند. همچنین معاملات فیوچرز کوینکس، دو ضریب اهرم «ایزوله» و «کراس» دارند که در مقاله «آموزش معاملات فیوچرز در کوینکس» به طور کامل آن‌ها را بررسی کردیم.

در خصوص انجام معاملات فیوچرز در کوینکس دو نکته مهم و کلیدی وجود دارند:

 • در معاملات فیوچرز سود حاصل از انجام معاملات به شما تعلق می‌گیرد، اما کارمزد معاملات از شما کسر می‌شود.
  اگر در این میان دچار ضررشوید، میزان ضرر از دارایی اصلی شما کم خواهد شد.

مارجین در صرافی کوینکس

معاملات «مارجین» در کوینکس نیز مانند بخش فیوچرز است و به این صورت انجام می‌شود که در بخش مارجین نیز شما پولی را به صورت وام قرض کرده و آن را به دارایی‌های خود اضافه می‌کنید و سپس می‌توانید معاملات خود را انجام دهید.

با وجود این شباهت‌ها دو تفاوت مهم نیز دیده می‌شوند که عبارت‌اند از:

 • تفاوت در ضریب اهرم (Leverage)
 • تفاوت در محاسبه کارمزدها
 • معامله اسپات در کوینکس

معاملات اسپات کوینکس

ساده‌ترین نوع معاملات در این صرافی به شمار می‌روند که برخلاف معاملات مارجین و فیوچرز با ریسک کمی روبه‌رو هستند. این کاهش ریسک به اندازه‌ای استفاده از میانگین هزینه دلاری است که حتی افراد مبتدی نیز می‌توانند با مطالعه مقاله «آموزش معامله اسپات در کوینکس» دست به معامله بزنند.

معاملات اسپات در کوینکس از سه بخش «Limt» ،«Market» و «Stop-Limit» تشکیل شده است که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند؛ اما به طور کلی به دلیل سبک آسان، ریسک کم و کارمزد اندک نوع «Limit» آن برای انجام استفاده از میانگین هزینه دلاری معاملات، گزینه‌ای ایدئال‌تر به شمار می‌رود.

برای روش‌های تریدینگ در کوینکس 3 گزینه برای قسمت اسپات قرار داده است:

Limit: محیط بسیار آسان و کاربردی برای کاربرانی که تازه‌کار هستند می‌باشد. در اینجا برای خرید یا فروش قیمت ارزی که مدنظر دارید را وارد کنید همچنین این امکان وجود دارد تا از درصدهای پیش فرضی که قرار داده شده استفاده از میانگین هزینه دلاری تعیین کنید چه مقدار از دارایی کیف پول را اختصاص می‌دهید لازم به ذکر است قابلیت دستی واردکردن قیمت نیز وجود دارد.

Market: اگر نیاز دارید که سفارش خرید یا فروش فوری و لحظه‌ای قرار دهید از این بخش استفاده کنید. لازم به تأکید است که کارمزد در این سفارش بیشتر از حالت قبل می‌باشد. ولی برای سرعت بالا در خرید یا فروش می‌تواند گزینه مناسبی باشد در اینجا کافی است که مقدار ارزی که می‌خواهید را وارد و از طریق درصدهای پیش‌فرض یا به‌صورت دستی مقدار دارایی که می‌خواهید اختصاص دهید را تعیین کنید.

Stop order: در این بخش کاربران می‌توانند به‌صورت شرطی عمل کنند. مثلاً یک قیمت را برای خرید یا فروش وارد می‌کنید زمانی که قیمت به آن چیزی که تعیین شده است برسد سفارش به طور کامل انجام می‌شود درغیر این صورت این سفارش حذف می‌گردد. به طور دقیق‌تر در نمودار عرضه و تقاضا عمق بازار نشان داده می‌شود مادامی‌که عدد تعیین شده به عدد بازار نرسد اصلاً در این نمودار قرار نمی‌گیرد. اکثر افرادی که به دنبال یک معامله شرطی طبق تارگت‌هایی که پیش‌بینی کرده‌اند هستند، از این گزینه استفاده می‌کنند.

آموزش ترید در صرافی کوینکس؛ خرید و فروش ارز دیجیتال در کوینکس

 1. به وب‌سایت «coinex.com» بروید و وارد حسابتان شوید. سپس در گوشه بالا سمت چپ، گزینه «Exchange» را کلیک کنید.

راهنمای coinex

 1. به عنوان مثال «CET/USDT» را در نظر بگیرید. شما باید در کادر سمت چپ صفحه، ابتدا روی «USDT» کلیک کرده و سپس «CET» را انتخاب کنید.

راهنمای coinex

سفارش فروش Limit: در قسمت خرید، «Limit» را انتخاب کرده و «Price» و «Amount» خود را وارد کنید. (قیمت و تعداد) پس از تایید اطلاعات برای ثبت سفارش، گزینه «Buy CET» را بزنید.

راهنمای coinex

سفارش Market: در قسمت خرید، «Market» را انتخاب کنید، «Amount» (تعداد) را وارد کرده و سپس گزینه «Buy CET» را بزنید تا معامله به پایان برسد.

راهنمای coinex

معامله Stop-Limit: در قسمت خرید، «Stop-Limit» را انتخاب کنید، قیمت «Stop» ،«Limit» و «Amount» را تعیین کرده و سپس روی «Buy CET» کلیک کنید تا سفارش دهید.

راهنمای coinex

سفارش فروش Limit: در قسمت فروش، «Limit» را انتخاب کرده و «Price» و «Amount» را وارد کنید. برای ثبت سفارش، اطلاعات را تایید کرده و روی «فروش CET» کلیک کنید.

راهنمای coinex

سفارش Market: در قسمت فروش، «Amount» را وارد کرده و برای تکمیل معاملات روی گزینه «Sell CET» کلیک کنید.

راهنمای coinex

معامله Stop-Limit: در قسمت فروش، «Stop-Limit» را انتخاب کنید، [Stop] price» ،[Limit] price» و «Amount» را وارد کنید. سپس روی «Sell CET» کلیک کنید تا سفارش دهید.

راهنمای coinex

اصطلاحات خرید و فروش کوینکس

برای آموزش روش‌های تریدینگ در کوینکس لازم است با برخی از اصطلاحات آشنایی پیدا نمود.

 تریدینگ در کوینکس

مزایای خرید و فروش ارز دیجیتال در کوینکس

 • با نصب کیف پول شخصی صرافی کوینکس، می‌توان دارایی را به‌راحتی بین صرافی کوینکس و کیف پول امن آن که به اسمViawallet است انتقال داد. همچنین می‌توان از کیف پول‌های Atomic و Coinomi نیز بهره برد.
 • در داخل صرافی کوینکس می‌توان به استخر ماینینگ ViaBTC وصل شد. با توجه به اینکه استخر استخراج ViaBTC یکی از بزرگ‌ترین و معروف‌ترین استخرهای ارزهای رمزنگاری شده در جهان محسوب می‌شود.
 • می‌توان از بخشcloud mining یا همان استخراج ابری یعنی ماینینگ بدون پرداخت پول برق و بدون داشتن دستگاه ماینینگ استفاده نمود و به استخراج ابری دسترسی پیدا کرد و با خرید تعرفه‌های مختلف ارزهای دیجیتال را ماین و استخراج نمود.
 • از دیگر امکانات و مزیت‌های صرافی کوینکس استفاده از مارجین می‌باشد که تریدرهای حرفه‌ای با لحاظ‌کردن ریسک می‌توانند بااهرم یاLeverage به ترید کردن بپردازند.
 • این صرافیCoinEx Dex یا همان صرافی غیرمتمرکز در رمزارزها محسوب می‌شود.

معایب تریدینگ در کوینکس

در این قسمت به طور مختصر معایب یا دقیق‌تر کمبودهایی که در روش‌های تریدینگ در کوینکس وجود دارد در مقایسه با صرافی‌های دیگر مطرح می‌گردد.

 • در بخش فیوچر، از ارزهای کمی پشتیبانی می‌گردد در حالی که در صرافی بایننس از ارزهای زیادی پشتیبانی می‌شود.
 • در صرافی کوینکس برای معامله روی هر یک از ارزها لازم است وارد آن قرارداد شده و از قسمت اسپات صرافی نوع ارزی که مشاهده می‌کنید و انتخاب نموده‌اید را به بخش فیوچر صرافی انتقال دهید. ولی در بایننس این امکان فراهم شده که هر دو این حالت را داشته باشیم یعنی هم با خود ارز مثل بیت کوین اتریم و… ترید خودتان را در بخش فیوچر انجام دهید و هم می‌توان با استیبل مثل تتر همان جا ترید را انجام دهید.
 • در صرافی‌هایی مثل بیت مکس یا بایننس فیوچر یک نسخه test net وجود دارد که می‌توان قبل از ورود به پلتفرم اصلی و پرریسکی مانند استفاده از میانگین هزینه دلاری فیوچر مهارت خود را در این نسخه سنجید و بعد از اینکه مدت زمانی به آزمون و خطا سپری شد و تجربه و مهارت موردنیاز کسب شد به ترید در محیط اصلی اقدام نمود که متأسفانه در صرافی کوینکس این قابلیت مشاهده نشده است.
 • تنها روش‌های تریدینگ در کوینکس که باعث محبوبیت این صرافی شده این است که در قسمت فیوچر این صرافی قراردادهایی که بدون تاریخ انقضا هستند، پشتیبانی می‌شوند. یعنی قراردادهای آتی که می‌بندیم، مادامی‌که خودمان آن را نبندیم دارای اعتبار است. همین امر باعث استفاده کاربران زیادی این صرافی شده است.

آیا امکان ترید در کوینکس بدون احراز هویت وجود دارد؟

سؤالی که مطرح می‌شود این است آیا بدون احراز هویت می‌توان در این اکسچنج ثبت‌نام شد و ترید نمود پاسخ مثبت است. صرافی کوینکس برای تأیید هویت کاربران از سه سطح استفاده می‌کند:

 • سطح اول کاربران تایید نشده است. اگرفقط شماره تلفن و آدرس ایمیل توسط کاربر تأیید گردد مجاز به شروع معاملات خواهد بود. در سطح اول می توان هر روز تا 10،000 دلار برداشت نمود.
 • سطح دوم یا Basic امکان برداشت پول تا 1 میلیون دلار را به کاربر در هر روز می‌دهد. برای این سطح باید پاسپورت اسکن شده یا مدرک دیگری برای اثبات هویت به‌صورت آنلاین در سایت بارگذاری گردد.
 • سطح سوم پیشرفته یا advanced می‌باشد. در این سطح هیچ محدودیتی برای برداشت وجود ندارد. تأیید هویت در سطح 3 از طریق برنامه گوشی همراه و با استفاده استفاده از میانگین هزینه دلاری از تأیید وب کم انجام می‌پذیرد.

باید به محدودیت برداشت پول در کوینکس توجه نمود در صرافی کوینکس تا مبلغ ده‌هزار دلار در روز می‌توان انتقال وجه و برداشت وجود دارد. در صورتی که مدارک ارسال شود و احراز هویت انجام پذیرد، روزانه تا سقف یک میلیون دلار هم می‌توان برداشت نمود.

 تریدینگ در کوینکس

کارمزد خرید و فروش ارز دیجیتال صرافی کوینکس

کارمزد و یا همان فی (Fee) معاملات در صرافی کوینکس معادل ۰٫۱۲% از حجم معاملات می‌باشد. یعنی به ازای هر ۱۰$ حدود 1 سنت یا ۰٫۰۱۲$ دریافت می‌کند. رمزارز صرافی کوینکس به نام CET در خود اکسچنج خریدوفروش می‌شود.

در صورت خریدار این رمزارز و نگهداری در کیف پول فی صرافی کوینکس از ۵۰% کمتر می‌شود و کارمزد صرافی از همین ارز CET برداشت می‌شود. یعنی به‌جای اینکه از ۱ سنت بابت هر ۱۰ دلار کم شود، این ۱ سنت از ارز CET کم خواهد شد. می‌توان گفت کوینکس جزء صرافی‌هایی است که کارمزد خیلی کمتری از تریدرها و معامله گران دریافت می‌کند.

اگر ارزی به صرافی کوینکس وارد شود (Deposit) هیچ کارمزدی دریافت نمی‌گردد. اما برای خارج نمودن هر ارزی از حساب برداشت زده شود (Withdraw) با توجه به نوع رمزارز مبلغ ناچیزی را دریافت خواهد شد.

در واقع این فی شبکه برای انتقال رمز ارز است که در همهٔ اکسچنج ها از جمله خود بایننس هم این مبلغ گرفته می‌شود. روش‌های تریدینگ در کوینکس با مبلغ کارمزد ناچیزی محسوب می‌شود.

هزینه معاملات روش های تریدینگ در کوینکس

پلت فرم معاملاتی صرافی کوینکس هزینه‌‌‌های متفاوت را بین دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان تحمیل نمیکند. در مقابل، مدل هزینه ای به نام “مدل هزینه سرراست” استفاده می کند. مبلغ پیشنهاد شده برای هزینه سر راست ۰.۱۰ درصد است. این هزینه کمی پایین تر از میانگین معمول در بازار معاملات ارز دیجیتال می باشد. تقریباً متوسط هزینه در صرافی‌ها ی استفاده از میانگین هزینه دلاری دیگر ۰.۲۵ درصد است.

هزینه برداشت صرافی کوینکس، ۰.۰۰۰۶ بیت‌کوین در هر برداشت بیت‌کوین منظور می‌گردد. این هزینه تقریباً برطبق میانگین معمول در این صنعت است. آخرین مطالعه تجربی نشان می‌دهد که میانگین هزینه جهانی برداشت بیت‌کوین، حدود 0.0008 است.

سطح هزینه‌های این صرافی مطابق با میانگین صنعت ارز دیجیتال است. البته صرافی‌‌‌های زیادی وجود دارند که در هر برداشت ۰.۰۰۰۵ شارژ می‌کنند، بنابراین می‌توان گفت که ۰.۰۰۰۵ بیت‌کوین در حال پذیرش به‌عنوان نرخ متوسط جدید در دنیای معاملات ارز دیجیتال می‌باشد.

جمع‌ بندی

در حال حاضر امکان خرید و فروش ارز دیجیتال یا تریدینگ در کوینکس، خدمات کوینکس در بیش از 100 کشور جهان در دسترس است، حتی مناطقی را که ارزهای دیجیتال را ممنوع شده است را شامل نمی‌شود. به‌جرئت می‌توان گفت در مقایسه با سایر صرافی ها کوینکس از بهترین‌‌‌های جهان محسوب می‌شود. در صورتی که کاربران توکن CET که همان توکن صرافی کوینکس است را خریداری نمایند و در کیف پول دارایی‌‌‌ها در این صرافی ذخیره کنند، تا 40 درصد تخفیف در کمیسیون‌‌‌های مبادلات به آن‌ها داده می‌شود. هر بار که یک تبدیل یا انتقال انجام می‌شود از توکن کوینکس کسر می‌گردد و همچنین ۴۰ درصد تخفیف داده مبذول می‌شود. بدون نیاز به احراز هویت تا روزانه ۱۰ هزار دلار انتقال یا برداشت انجام داد، و با احراز هویت روزانه تا یک میلیون دلار می‌توان فعالیت داشت. ولی بدون احراز هویت استفاده از امکانات سپرده‌گذاری کوینکس و دریافت سود بهره امکان‌پذیر نمی‌باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.