عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی


دانلود رایگان ترجمه مقاله عوامل موثر بر عملکرد بانک های تجاری داخلی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی عوامل موثر بر عملکرد بانک های تجاری داخلی و محلی در اوگاندا به همراه ترجمه فارسی

مقاله انگلیسی رایگان

ترجمه فارسی رایگان

بخشی از ترجمه فارسی:

این مطالعه به دنبال تثبیت عوامل اصلی موثر بر عملکرد بانک های تجاری داخلی در اوگاندا می پردازد. عوامل از حیث عملکرد ساختاری-رفتاری و فرضیه های کارایی تجزیه تحلیل می شوند. این خود مکمل نظریه مزیت جهانی همراه با تئوری زمینه خانه می باشد.
این مطالعه به تجزیه تحلیل عملکرد همه بانک های داخلی و خارجی بازرگانی به طور مستقل و به طور متوسط می پردازد. با استفاده از آنالیز رگرسیون خطی چند گانه، در دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱، این مطالعه نشان داد که کارایی مدیریت، کیفیت دارایی، درامد، کفایت سرمایه و تورم از عوامل موثر بر عملکرد بانک های داخلی در اوگاندا در دوره فوق بودند.
اثرات و اهمیت های سیاسی برای مدیریت بانک های تجاری شناخته شده اند: مدیریت موثر، مدیریت ریسک اعتبار، سطوح کفایت سرمایه، تنوع بخشی و سرمایه گذاری متنوع. به علاوه، مقررات و قوانین سیاست پولی نباید منجر به نقدینگی بالا و سطوح کفایت سرمایه شوند. قوانین در مورد فعالیت های اقتصادی اختیار نشده باید ارایه شده و اثر تنوع بخشی بر همه عملکرد های بانک های تجاری و اجتناب از کاربرد و بهره برداری مشتریان بانک باید هماهنگ شود.
۱ مقدمه
۱-۱ پیش زمینه
طی دو دهه گذشته ۱۹۹۰-۱۹۹۹ و ۲۰۰۰-۲۰۰۹، صنعت بانکداری اوگاندا تحت باز سازی و تغییرات زیاد قرار کرفته اند. در اوایل ۱۹۹۰ میلادی، اوگاندا اقدام به اصلاحات بخش بانکداری با تاکید بر بهبود عملکرد از طریق آزاد سازی و تقویت قوانین کرده است. (Bategeka and Okumu, 2010. اصلاحات موجب تغییر در صنعت بانک داری با توجه به پیشرفت های موجود در فناوری رایانه شده است و این منجر به بانک داری الکترونیکی و اینترنت محور شده است. در نتیجه، تغییراتی در عملیات بانک های داخلی را ایجاد کرده اند. و رابط مشتری و بانک و تعاملات بانکی افزایش نشان داده است. این پیشرفت ها منجر به تغییرات هزینه و درآمد بانک های تجاری و در نهایت عملکرد بین بانک های داخلی و خارجی را متفاوت جلوه داده است. یکی از برایند های اصلی بسته شدن بسیاری از بانک های تجاری در اوگاندا بوده است. نتایج اصلاحات بانکداری حاکی از برایند های ترکیبی است. اگرچه بهبود ویژه ای در سیستم بانکداری حاصل شده است، عملکرد بانک های تجاری خارجی ثابت مانده و حتی بهبود بخشیده شده است در حالی که بانک های تجاری داخلی از کاهش شدید سود آوری رنج برده و وام های غیر کارکردی زیادی را انباشته کرده اند. این کاهش منبع نگرانی برای بانک های داخلی با عملکرد ضعیف نسبت به بانک های خارجی بوده است. هم چنین لزوم تشریح عوامل این تفاوت ها در میان بانک های اوگاندا به چشم می خورد.
۱-۲ بیان مسئله
یک روند کاهشی در سود آوری متوسط بانک های تجاری داخلی وجود دارد در حالی که سود اوری بانک های خارجی در مقایسه عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی با آن ها روند نزولی در پی داشته است. با این حال، طی دوره ۲۰۰۰-۲۰۱۱، نرخ بهره متوسط سهام برای بانک های خارجی ۰٫۱۵۴ و برای بانک های داخلی کم تر از ۰٫۱۴۵ می باشد. دلیل اصلی جبران هزینه های مربوط به دارایی کل در بانک های داخلی است که نسبت به کشور های خارجی بیشتر است( ۰٫۱۱۴ در برابر ۰٫۰۶۸). در دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱، سود حاشیه ای خالص نسبت به دارایی کل برای بانک های داخلی برابر با ۰٫۰۱۳۱ و برای بانک های خارجی ۰٫۰۴۸۷ بود. نرخ بازده متوسط بر سهام نشان می دهد که بانک های تجاری داخلی دارای ۲۴٫۷ درصد در مقایسه با انواع خارجی می باشند. این نشان می دهد که بانک های خارجی عملکرد بهتری از بانک های داخلی در اوگاندا دارند. تا اواخر ۲۰۱۱، بانک های تجاری داحلی دارای ۱۷٫۵ درصد سهام بازاری هستند که در مقایسه با ۸۲٫۵ درصد بانک های حارجی در اوگاندا بسیار پایین است. در نیتجه، عملکرد نسبی ضعیف بانک های داخلی باید مطالعه شود.
۱-۳ هدف مطالعه
به خصوص این که، هدف این مطالعه بررسی اثر عوامل کلیدی داخلی موثر بر عملکرد بانک های تجاری در اوگاندا است طوری که عملیات بهبود بخش برای افزایش عملکرد را در نظر می گیرد.
۱-۴ فرضیه های تحقیق
به منظور نثبیت این که چرا بانک های تجاری داخلی عملکرد ضعیف تری نسبت به بانک های خارجی دارند و عوامل موثر بر عملکرد ضعیف فوق چه می باشد، این مطالعه بر اساس فرض های تحقیقاتی ذیل تصمیم می گیرد.
فرضیات کلیدی : ۱
فرض صفر: عوامل داخلی هیچ اثر معنی داری بر عملکرد بانک های تجاری داخلی در اوگاندا ندارند.
۱-۵ اهمیت مطالعه
مطالعه عوامل موثر بر عملکرد بانک های تجاری داخلی در ا.گاندا با توجه عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی به اصلاحات اخیر در بخش بانک داری تجاری اهمیت دارد. این مطالعه اطلاعاتی را برای مالکان بانک و سیاست مداران ارایه کرده و عوامل موثر بر عملکرد بانک و بهره وری موثر از منابع را برای رقابت پایدار فراهم می کند. این مطالعه به غنای دانش در مورد عوامل موثر بر شیوه های کسب و کار می افزاید. درک عوامل موثر بر عملکرد بانک برای بقای بانک و سود اوری پایدار در کسب و کار دینامیک و رقابتی مهم است.
نتایج این مطالعه می تواند اصولی را برای قانون گذاران جهت پیدا کردن راه حلی برای کاهش عملکرد ضعیف بانک های داخلی فراهم می کند. شیوه های عمل مناسب باید به تقویت بخش بانکی در اوگاندا بپردازند. به طور کلی، این مطالعه به درک عوامل موثر بر عملکرد بانک اثر گذاشته و پایه و اساس شاخص های اندازه گیری و فرمولاسیون سیاسی عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی برای دست اندرکاران و مبادرت به بهبود کیفیت خدمات بانکی در اوگاندا می پردازد.
۱-۶ نگاهی بر صنعت بانک داری در اوگاندا
بخش بانکداری اوگاندا در سال ۱۹۰۶ ایجاد شد زمانی که بانک ملی هند ایجاد شد. با این حال، قبل از استقلال در ۱۹۶۲، بانک داری اوگاندا تحت غالبیت بخش های خارجی شد. در ۱۹۶۶، بانک اوگاندا به بانک مرکزی تبدیل شده و به کنترل اوارق و مدیریت بورس پرداخت. با استقرار بانک تجاری و بانک توسعه اوگاندا در ۱۰۹۷۲، بانک های دولتی بر بخش بانک داری غالب شدند.
موسسه های مالی در اوگاندا توسط بانک اوگاندا طبق اساس نامه بانکی اوگاندا با اهداف زیر کنترل می شوند:
• برای اطمینان از این که، موسسات مالی، سطح کافی از نقدینگی را در همه زمان ها حفظ کرده و قادر به پیروی از ملزومات و تعهدات برای الزامات پیش بینی نشده باشند.
• بهبود اعتماد عمومی به موسسات مالی در اوگاندا از طریق افزایش نقدینگی
• اطمینان از این که موسسات مالی نقدینگی خود را توسط سیاست های کتبی مدیریت می کنند و همه ابعاد مدیریت نقدینگی را در نظر می گیرند.
• ارایه رهنمود هایی در خصوص گرد اوری نرخ های بازده نقدینگی.
در ژولای ۹۹، بانک اوگاندا، یک سیاست بانکی را پیاده کرد که اقدام به طبقه بندی موسسات مالی به چهار دسته می کرد.
درجه IV. موسسات مالی که توسط بانک
اوگاندا کنترل نشده و مجاز به سپرده گذاری دولتی نیست، بلکه ممکن است وثیقه را ارائه و یا
وام های غیر وثیقه را بدهد. درجه III؛ قرضه های کوچک و موسسات سپرده گذاری (MDIS). درجه II؛
نهادهای اعتباری ، درجه I؛ بانک های تجاری. بانک های تجاری مجاز به برگزاری فعلی،
پس انداز و حساب سپرده ثابت برای هر دو عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی خرده فروشی و شرکت های بزرگ در محلی و بین المللی
ارز نقش دارند. علاوه بر این، بانک های تجاری مجاز به داد و ستد خارجی
ارز در تمامی ارزها می باشند. این مطالعه بر بانک های تجاری، به طور خاص به عنوان
مسئول عملکرد بانک های تجاری داخلی در اوگاندا می پردازد.
۱-۷ سازمان دهی مقاله
مقاله به شرح ذیل طبقه بندی شده است. بخش اول شامل مقدمه است که موقعیت منحصر به فرد منابع علمی در خصوص عملکرد بانکی را ارایه می کند. این بخش همچنین بیان مسئله، هدف ، اهمیت و فرضیه علمی را عنوان می کند.
ادامه به شرح ذیل است:بخش دوم منابع تجربی در خصوص عوامل موثر بر عملکرد بانک های تجاری ارایه می دهد. بخش سوم به بررسی روش و رویکرد استفاده شده می پردازد. بخش چهارم یافته ها و بحث مربوط به عوامل موثر بر عملکرد بانک های تجاری داخلی در اوگاندا می پردازد. در نهایت بخش ۵ نتیجه گیری را با اهمیت در مطالعات آینده ارایه می دهد.
۲ بررسی منابع
عوامل موثر بر عملکرد بانک های تجاری بر اساس سود آوری به دو دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم می شوند. عوامل داخلی تحت تاثیر تصمیمات مدیریتی و اهداف سیاسی قرار دارند در حالی که عوامل خارجی بر متغیر های اقتصادی کلان و صنعنی در محیط قانونی و اقتصادی عمل کننده بانک ها بررسی شدند. خطر نقدینگی یکی از فاکتور های ناشی از عدم توانایی بانک ها برای لحاظ کردن کاهش در تسهیلات می باشد زیرا افزایش سرمایه و بودجه برای افزایش تقاضای وام احساس می شود. این نشان می دهد که خطر نقدینگی یک فاکتور جدی می باشد که بر عملکرد بانک های تجاری اثر می گذارد. این نیاز به بررسی های بیشتر در شرایط خاص کشور دارد.
ارایه وام تضرر شاخص کل وام های کیفیت دارایی ها در بانک های تجاری است. این
نشان می دهد که افزایش وام غیر انجام منجر به افزایش در ارائه وام خسارت و
در نهایت تاثیر منفی سود دهی، برجسته بوده و از این رو افزایش ریسک اعتباری. را در پی دارد. کفایت سرمایه
اشاره به مقدار کافی از سهام بانک ها برای جذب هر گونه شوک که یک بانک ممکن است
تجربه کند دارد. مطالعات تجربی Havrylchyk et al., (2006); Iannotta et al., (2007); Pasiouras 2005.009ی ات ..ه ر خطر نقدینگی یک فاکتور جدی می باشد که بر عملکرد بانک های تجاری اثر می گذارد.ای اقتصادی کلان و صنعنی در محیط قانونی Kosmidou, (2007); Athanasoglou et.al, (2008); Alexiou and Sofoklis یک اثر مثبت بر سود اوری بانک دارد. از سوی دیگر، مطالعات هافمن ۲۰۱۱ یک اثر منفی سرمایه را بر سود آوری نشان داد. شواهد تجربی متناقض نشان داد که نسبت های بالاتر منجر به سود آوری کم تر می شود. اهمیت مطالعات در این است که افزایش سرمایه اثر منفی بر سود اوری و عملکرد بانک دارد. در نتیجه، ساختار سرمایه، مهم ترین عوامل موثر بر عملکرد بانک می باشد((Molyneux and Thornton, 1992; Chaudhry et al., 1995 and Goddard et al., 2004)).
اثر اندازه رشد بر سود آوری می تواند تا یک آستانه خاص مثبت باشد که فراتر از آن، سود آوری تحت اثر منفی قرار می گیرد.( Eichengreen and Gibson, 2001). تنوع بخشی از طریق درامد بدون بهره می تواند موجب سود اوری بانک شود. با این حال، مطالعات دیکر توسط اریچرا، ۲۰۰۰، دلانگ و مورگان، سیترون ۲۰۰۴، دی یانک و رایس ۲۰۰۴ نشان داد که تنوع بیشتر عملیات و معاملات بانکی لزوما به معنی افزایش سود آوری نیست، بلکه می تواند موجب کاهش میزان بهره وری و سطح بهینه فعالیت های درامد بی بهره شود. تاثیر تورم بر سود اوری بانک بستگی به این دارد که آیا تورم به طور کامل توسط مدیران بانک پیش بینی شده است یا نه؟

بخشی از مقاله انگلیسی:

The study seeks to establish the underlying factors responsible for performance of domestic commercial banks in Uganda. The عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی factors are analyzed in the light of structure – conduct performance (SCP) and Efficiency hypothesizes (ES). This is supplemented by Global advantage theory together with Home field theory. The study analyses performance of all licensed domestic and foreign commercial banks independently on average basis. Using Linear multiple regression analysis over the perio d 2000 – 2011, the study found that , management efficiency; asset quality; interest income; capital adequacy and inflation are factor s affecting the performance of domestic commercial banks in Uganda over the period 2000 – 2011. Policy implications emerged for commercial banks ’ management includes ; efficient management; credit risk management; capital adequacy levels; diversifi cation and commercial bank investment . In addition, monetary policy regulations and instruments should not enforce high liquidity and capital adequacy levels. Regulations on non – interest income activities should be put in place to harmonize the impact of d iversification on all commercial banks’ performance and to avoid exploitation of bank customers. Key words: Bank performance; Internal and External factors; financial ratios; Uganda 1.0 Introduction 1.1 Background During the past two decades 1990 – 1999 and 2000 – 2009, Uganda commercial banking industry underwent significant restructuring. In the early 1990s, Uganda embarked on banking sector reforms, focusing on improving bank performance, through liberalization and strengthening عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی prudential regulations, (Bate geka and Okumu, 2010). The reforms rest ructured the banking industry with regard to advances in computer technology, that led to electronic and internet based banking. Consequently, there are changes in internal bank operations; relationships with customer s and inter – bank interactions. These improvements caused repercussions on the costs and revenue of commercial banks and ultimately performance differences between domestic and foreign commercial banks. The consequences , among others, included the closure o f several com mercial banks in Uganda (Appendix A1). The results of banking sector reforms suggest mixed outcomes. Whereas there was impressive improvement for the banking system as a whole, the performance of foreign commercial banks remained quite steady and even improved while domestic commercial banks suffered massive decline in their profitability and they also accumulated more non – perf orming loans (Mpuga, 2002). The decline became a source of anxiety as domestic commercial banks are performing relative ly poor ly compared to foreign commercial banks . There was a need to reveal the causes these differences among commercial banks in Uganda. 1.2 Statement of the Problem There is a declining trend of average profits for domestic commercial banks, whil e thei r foreign liabilities are increasing, compared to foreign commercial banks, (Bank of Uganda, 2011). However, over the period 2000 – 2011, the average interest expenses to equity is 0.154 for foreign commercial banks while domestic commercial bank had a lower ratio of 0.145. During the period 2000 – 2011, operating expenses to total assets for domestic commercial banks is greater 0.114 compared to 0.068 for foreign commercial banks. In the same period 2000 to 2011, the Net Interest Margin to total assets is 0.1131 for domestic commercial banks while foreign commercial banks had 0.0487. T he average Return on Equity (ROE) indicates that domestic commercial banks had 24.7% compared to 28.5% for foreign commercial banks. This suggests that foreign commercial banks perform better than domestic commercial banks in Uganda. By the end of 2011, domestic commercial banks had only 17.5% of the market share which is extremely low, when compared to 82.5% for foreign commercial banks in Uganda . Consequently, the relativ ely poor performance of domestic commercial banks in Uganda needed to be investigated. 1.3 Objective of the study Specifically, the study intends to establish the impact of key internal factors that affect the performance of dom estic commercial bank s in U ganda so that remedial action can be taken for better performance. 1.4 Research Hypotheses In order to establish why domestic commercial banks perform relatively poor ly compared to foreign commercial banks and what fundamental key internal factors are responsible for such poor performance . This study is based on the following key research hypothesi s : Key Hypothesis: H1 1 H o : There is no significant impact of internal factors on the performance of domestic c ommercial banks in Uganda. 1.5 Significance of the Study The investigation to establish the underlying factors responsible for domestic commercial banks‟ performance in Uganda is paramount, given the recent reforms of the commerci al banking sector. The study provides insight for bank owners and policy makers, on factors that determine bank performance and efficient utilization of resources, for sustainable competitiveness. Thus this study contributes to more understanding of the fa ctors that have an impact on commercial bank performance in Uganda. Commercial banks in Uganda have to review the way they h ave been conducting business. Understanding factors that have great impact on bank performance is essential for survival and also u seful in sustaining profitability in the dynamic and competitive business.

عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانک ملت

ریسک به معنی احتمال عدم تحقق نتایج مورد انتظار است.ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از این حیطه ها بانک وفعالیت های بانکداری است،چرا که بانک ها از یک سو سر مایه های مردم راکه در قبال ان مسوولیت دارند جمع اوری کرده و از سوی دیگر با استفاده از این سرمایه ها اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیت های اقتصادی می کنند.با توجه به اینها هدف ما شناسایی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در بانک ملت ومطالعه وتعیین روابط بین این متغیرها با شاخص های ریسک نقدینگی و دوم شناسایی آثار ریسک نقدینگی در بانک ملت ومطالعه روابط بین علل بوجود آورنده ریسک نقدینگی با این آثار است .درپژوهش حاضر دو گروه از متغیر ها مطرح هستند.متغیرهای دسته اول به عنوان اثار ریسک می باشند ودسته دوم متغیرهای مستقل که همان عوامل ریسک می باشند.

برای تجزیه وتحلیل داده ها وبیان متغیرهای مستقل و وابسته و ازمون فرضیه های تحقیق و تصمیم گیری در مورد فرضیه های تحقیق از امار استنباطی و فنون معادله یابی ساختاری استفاده شده است.یافته های تحقیق عبارتند از متغیرهای کل سپرده ها،سپرده فرار و رشد تسهیلات پرداختی به صورت معنادار بر ریسک نقدینگی تاثیر می گذارند و تاثیر کل سپرده ها بر ریسک نقدینگی معکوس و معنادار است و تاثیرسپرده های فرار و رشد تسهیلات پرداختی با ریسک نقدینگی مستقیم و معنادار است و همچنین ریسک نقدینگی در این بانک به صورت معنادار از متغیرهای نشانگر بدهی به بانک مرکزی،بدهی به سایر بانکها،هزینه تامین مالی و حجم اوراق مشارکت قابل اندازه گیری است و این متغیرها با ریسک رابطه مستقیم و معنادار دارند .

هزینه تامین مالی

*تحقیقات مرتبط با نقدینگی و ریک نقدینگی:

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر بانکها بر نقدینگی

دانلود پایان نامه عوامل موثر بر نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها در ایران

دانلود پایان نامه بررسی ریسک نقدینگی و روشهای مدیریت نقدینگی در بانکها

دانلود پایان نامه بررسی ساختار داراییها و بدهی ها، انواع مدلهای نقدینگی و ریسکهای حاکم بر بانک

دانلود مقاله عوامل موثر بر ریسك نقدینگی بانكها

دانلود مقاله بررسی و مطالعه دلایل افزایش متغیرهای پولی و حجم نقدینگی

دانلود مقاله بررسی و تحلیل علل و ماهیت تورم و عوامل موثر بر نقدینگی و راهكارهای مقابله با تورم

گزارش کار دوره کارورزی حسابداری در شرکت دانلود دانلود گزارش کار دوره کارورزی حسابداری در شرکتتعداد صفحات : 20 با فرمت وردو قابل ویرایشمقدمه و تشكرکلیاتکدینگ: سرفصلها مراکزصدورسند:انواع سند: مراحل صدوروثبت اسناد: چاپ اسناد بااشکال مختلف:ترازآزمایشی :دفاتردرسطوح مختلف وترکیبی:آنالیز حسابها:عملیات پایان دوره مالی:صورتهای مالیگزارش…

پروپوزال ارشد رشته عمران سازه های هیدرولیکی دانلود فرمت ورد قابل ویرایشنگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقیتعداد صفحات: 38شامل:مقدمهبیان مسئلهپیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلیضرورت و اهمیت موضوعاهداف تحقیق: سوالات تحقیق: فرضیات تحقیق: روش تحقیقجدول…

پایان نامه رشته مهندسی برق و الکترونیک با عنوان تجزیه و تحلیل سیستم برقی قطار خودكشش (ریل باس) دانلود دانلود پایان نامه رشته مهندسی برق و الکترونیک تجزیه و تحلیل سیستم برقی قطار خودكشش (ریل باس) مختصری در مورد…

دانلود پروپوزال آماده ارشد مدیریت اثر توسعه منابع انسانی بر رضایت شغلی دانلود پروپوزال کامل و آماده فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 20 شامل: مقدمه بیان…

ارسال پیامک فارسی با ماژول های GSM دانلود پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: GSM پیامک فارسی SIM900 SIM800 ماژول

دانلود پاورپوینت کاربردهای مدل Logit دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت کاربردهای مدل Logitفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 48تم زیبا و متناسب با موضوعپاورپوینت کامل و آماده ارائه فهرست مطالب: مقدمهکاربرد مدلمدل Logit صفر و یکمدل Logit چند گزینه ایمدل Nested Logit …

دانلود پروپوزال آماده ارشد جغرافیا بررسي ارتباط سرمايه اجتماعي و توسعه پايدار شهري دانلود پروپوزال کامل و آماده فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 22 پروپوزال دارای…

تزریق میكروب در میادین نفتی برای افزایش برداشت دانلود تزریق میكروب در میادین نفتی برای افزایش برداشت مقدمه در ده سال اخیر ، دانش استفاده از میکروب ها برای افزایش برداشت از میادین نفتی با پیشرفت های زیادی…

آزمایشگاه عملیات حرارتی دانلود دانلود گزارش کار آزمایشگاه عملیات حرارتینوع فایل : Word تعداد صفحات : 19فهرستآزمایش شماره 1عنوان آزمایش : بررسی اثرسرعت سرد کردن در ریزساختار طولی و خواص مکانیکی فولادمقدمهفریتآستنیتماتنزیتبینیتشرح آزمایش :1- نمونه سرد شده در آب :2- نمونه سرد شده در…

تحقیق فداکاری بی نظیر حضرت علی (ع) دانلود دانلود تحقیق با موضوع فداکاری بی نظیر حضرت علی،در قالب Word و در 19 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:اعمال و رفتار هر فرد، زاییده طرز تفکر وعقیده او است.جانبازی وفداکاری از…

بررسی مقاله جنگ شناسی یا پولمولوژی با جامعه شناسی جنگ دانلود بررسی مقاله جنگ شناسی یا پولمولوژی با جامعه شناسی جنگ دسته: علوم انسانی بازدید: 5 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 94 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 202 بررسی مقاله…

پروتکل درمانی و پکیج آموزش مهارت های مثبت اندیشی دانلود دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی 13 جلسه ی 90 دقیقه ای طی 4 هفته در ابتدا با دریافت…

پرسشنامه استاندارد بازخوردِ خوردن (گارنر و گارفینکل) دانلود پرسشنامه استاندارد بازخوردِ خوردن (گارنر و گارفینکل) دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت توضیحات:پرسشنامه استاندارد بازخوردِ خوردن (گارنر و گارفینکل)، در قالب فایل word و…

دانلود مقاله ترجمه شده فرااکتشافات در بهینه سازی ترکیبی دانلود دانلود مقاله ترجمه شده مهندسی کامپیوتر فرااکتشافات در بهینه سازی ترکیبی مرور و مقایسه مفهومی مقدمه: بسیاری از مسایل بهینه سازی عملی و نظری، شامل جستجوی بهترین پیکربندی…

گزارش شروع تشكیل پرونده كیفری تا پایان دانلود گزارش شروع تشكیل پرونده كیفری تا پایان دسته: کارآموزی بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 33 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 گزارش شروع تشكیل پرونده كیفری تا پایان قیمت فایل…

مبانی نظری عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی و پیشینه تحقیق مدل کانو(فصل دوم تحقیق) دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل کانو(فصل دوم تحقیق) دسته: علوم انسانی بازدید: 4 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 71 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 مبانی نظری و پیشینه…

پروپوزال آماده روانشناسی اثر آموزش غني‌سازي ازدواج بر تعهد و تاب‌آوري دانلود فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 28 عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی شامل: مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق کامل: خارجی…

مدیریت زنجیره تامین، Supply Chain Management دانلود کتاب مدیریت زنجیره تامین، Supply Chain Management ،SCMبه زبان اصلی، نویسنده: Martin Christopherمدیریت زنجیره تامین SCM چیست؟ مدیریت زنجیره تامین تلفیقی است از هنر و علم که در جهت بهبود دسترسی به مواد…

کتاب رمان توسکا دانلود پرداخت و دانلود برچسب ها: رمان اجتماعی دانلود رمان عاشقانه رمان جالب رمان عاشقانه رمان رمانتیک جزئیات: ۳۷۱ صفحه | ۱.۳۶ مگابایت | ۱۳۹۵/۳/۱۰ دسته بندی: علوم انسانی » ادبیات تعداد مشاهده: 1782 مشاهده فرمت…

تحقیق رشته حقوق تدابیر حمایتی از خانواده در نظام حقوقی ایران دانلود فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 43 فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری همراه با رفرنس نویسی و…

نانوسيم ها دانلود نانو سيم ها براي مطالعات علم نانو و همچنين براي کاربردهاي نانو تکنولوژي بسيار جالب اند. نانو سيم ها در مقايسه با ديگر سيستم هاي کم بعد، از دو جهت محدوديت کوانتومي دارند و در يک جهت نامحدود…

دانلود پاورپوینت آشنایی با مقیاس گذاری چند بعدی دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آشنایی با مقیاس گذاری چند بعدیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 26تم زیبا و متناسب با موضوعپاورپوینت کامل و آماده ارائه فهرست مطالب: مقياس گذاري چند بعديMDS چيستدیمانسیون های…

پاورپوینت مدیریت تعارض و كاربرد آن در تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با مدیریت تعارض و كاربرد آن در تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی جهت رشته مدیریت در قالب 23 اسلاید و با فرمت ppt به…

دانلود شیپ فایل خطوط همبارش حوضه آبریز کویر های درانجیر و ساغند دانلود دانلود شیپ فایل خطوط همبارش حوضه آبریز کویر های درانجیر و ساغند دسته: جغرافیا بازدید: 5 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 72 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

تحقیق تفسير سوره آل عمران دانلود دانلود تحقیق با موضوع تفسير سوره آل عمران،در قالب word و در 159 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:اهل تحقيق در اسم «الله» با هم اختلاف دارند كه آيا از معنايي مشتق شده است…

پاورپوینت حرکت چیست علوم پایه نهم دانلود عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت حرکت چیست علوم پایه نهمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 9 این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است.مناسب برای معلمان جهت تدریس…

پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی مبحث راه ها و حمل و نقل 1 دانلود دانلود پاورپوینت آموزش مطالعات پنجم ابتدایی مبحث راه ها و حمل و نقل 1 در قالب 20 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل…

جزوه متون فقه بخش دوم رشته فقه ، الهیات دانلود توضیحات محصول :جزوات و کتاب های رشته فقه ، الهیات -ویژه کنکور سال 95 - توجه:در پاسخ گویی به سوالات کنکور علاوه بر بار علمی نیاز به یک مهارت…

نانو تکنولوژی (طراحی و ساخت مواد و روش ها برای مدارهای نانو دیجیتال) دانلود این کتاب Regular Nanofabrics in Emerging Technologiesبا نگاهی دقیق به فرایند های ساخت ، طراحی و در نهایت تولید مدارهای نانو دیحیتال پرداخته است.این کتاب در…

دانلود پاورپوینت انواع شیرهای کنترل فشار دانلود دانلود پاورپوینت شیرهای کنترل فشار تعداد اسلاید : 25 انواع شیرهای کنترل فشار : شیرهای كاهنده فشار: شیرهای فشار شكن: تصاویر و توضیحات مربوط به هر کدام از شیرهای کنترل فشار در…

پاورپوینت بیماری فتق دانلود دانلود پاورپوینت بیماری فتق جهت رشته ی پزشکی در قالب 5 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش عبارت است از بیرون زدگی یا فرورفتگی بخشی…

تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی دانلود تاثیر گسترش مالی و تجاری عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای صادر کننده نفت) تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای صادر کننده نفت) چکیده: بهبود اقتصادی…

کاربرد جغرافيای طبيعی در برنامه ريزی شهری و روستايي دانلود پاورپوینت کاربرد جغرافيای طبيعی در برنامه ريزی شهری و روستايي فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلایدها : 236 اسلاید فهرست مطالب: فصل يكم: ژئومورفولوژي و آمايش شهري فصل دوم:…

ارزیابی آمادگی الکترونیکی در شهرها در حوزه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه دانلود دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ارزیابی آمادگی الکترونیکی در شهرها در حوزه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه …

دانلود تحقیق کامل بوی بد دهان - علل و نحوه پيشگيري و درمان آن دانلود دانلود تحقیق کامل با موضوع بوی بد دهان - علل و نحوه پيشگيري و درمان آن که شامل 38 صفحه میباشد:نوع فایل : Wordفهرست و مقدمهبوي نا مطبوع دهانبوي بد دهان…

کاهش نقدینگی از عوامل تاثیرگذار در معاملات بورس

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر ، امروز با آغاز ساعات معاملاتی بازار سرمایه، فعالان بورس تهران شاهد افزایش قیمت‌ها و به تبع آن افزایش نماگر اصلی بازار سهام بودند. به طوری که این شاخص تا نیم ساعت مانده به پایان ساعات معاملاتی با رشد مواجه شد، اما در نیم ساعت پایانی روند کاهشی را از سر گرفت و در نهایت نسبت به روز گذشته ۲۳۳ واحد افزایش یافت در تراز ۱۶۲ هزار و ۸۲۷ واحدی نشست.

روز گذشته فعالان بورس تهران شاهد ریزش بیش از ۱۶۰۰ واحد در شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بودند. با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال کارگزاری‌ها به پایان سال مالی خود نزدیک می‌شوند و مشتریان آنها حداکثر تا ۲۰ اسفند بابت تسویه اعتبارات وقت دارند. این موضوع که طی روال هر سال رخ عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی می‌دهد سبب شده مقدار عرضه‌ها نسبت به تقاضا در بورس و فرابورس ایران افزایش یابد و قیمت سهم‌های بسیاری با کاهش مواجه شود.

در روزهای پایان سال مقدار نقدینگی در بازار سرمایه کم شده و بسیاری از سهامداران حقیقی یا حقوقی برای دست یافتن به نقدینگی اقدام به فروش سهم‌های خود می‌کند. این موضوع نیز در کلیت بازار تأثیر به سزایی دارد. اما در مجموع امروز قیمت‌ها توانست نسبت به روز گذشته رشد داشته باشد و فعالان بازار سرمایه در تمام شاخص‌ها به جز شاخص بازار دوم شاهد رشد آرامی بودند. به طوری که شاخص کل هم وزن با ۳۶ افزایش مواجه شد و شاخص آزاد شناور و شاخص بازار اول هر کدام به ترتیب ۲۶۵ و ۲۸۹ واحد رشد کردند. اما شاخص بازار دوم با ۸۷ واحد کاهش روبه رو شد.

روز گذشته خبر افزایش سرمایه برخی از بانک‌ها مورد تأیید قرار گرفت و این موضوع سبب شد که این گروه مورد توجه ویژه بازار قرار گیرد. امروز نیز نماد بانک ملت بیشترین تأثیر افزاینده روی شاخص‌های بازار داشت و توانست به تنهایی ۱۳۸ واحد رشد را برای شاخص‌ها به ارمغان بیاورد. اما در طرف مقابل بانک تجارت ۴۶ واحد تأثیر کاهنده روی شاخص‌های بازار داشت.

امروز در نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس شاهد افت قیمت ۱.۷۴ درصدی بودیم و این نماد به تنهایی ۱۶۰ واحد شاخص‌های بازار را با کاهش مواجه کرد. همچنین فولاد خوزستان و بانک صادرات ایران دیگر نمادهای بودند که در نوسانات کاهشی شاخص کل، تأثیر به سزایی داشتند. در عین حال در گروه فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای اکثر سهم‌ها شاهد افزایش قمیت بودند و نماد پالایش نفت بندرعباس نیز جزو نمادهای تأثیرگذار بر شاخص بود.

در گروه فلزات اساسی و همچنین در گروه کانه‌های فلزی امروز شاهد کمتر از ۲ درصد نوسان قیمت بودیم.

در آخرین روز معاملات بازار سرمایه ایران در این هفته بانکی‌ها ۸۵ میلیارد تومان از ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند و پس از این گروه، گروه شیمیایی با ۳۴ میلیارد تومان ارزش معاملات جزو گروه‌های پرمعامله بودند. همچنین در گروه خودرو نیز ارزش معاملات به نزدیک ۳۰ میلیارد تومان رسید.

InnerPostBanner

ارزش کل معاملات بورس تهران به رقم ۵۷۹ میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن بیش از دو میلیارد سهم و اوراق مالی بود. همچنین تعداد معاملات این بازار به عدد ۱۲۰ هزار و ۲۴۰ دست یافت.

آیفکس نیز با افت ۰.۱۱ واحد روبه رو شد و تا رقم ۲۰۶۳.۹۷ واحدی رسید. ارزش معاملات فرابورس ایران تا رقم ۴۷۹ میلیارد تومان بالا رفت و حجم معاملات این بازار به عدد ۸۰۰ میلیون سهم و اوراق مالی رسید.

عوامل تاثیرگذار روی قیمت ارز

یکی از انتقاداتی که به دولت وارد است، استفاده از منابع بانک مرکزی به‌منظور کنترل کسری بودجه است

قیمت تعادلی ارز را زمانی تعیین می‌کنیم که درآمدهای نفتی کشور در قعر خود قرار دارند- ATTA KENARE / AFP

بازارهای ایران طی پنج ماه ابتدایی سال جاری با رشد کم‌سابقه‌ای در قیمت همراه بود. همان‌طور که در مقالات دیگر نیز به آن اشاره شد، کاهش نرخ سود بانکی در کنار کرونا سبب شد بازارها در ایران بسیار ملتهب شوند تا جایی که قیمت دلار تا نزدیک ۲۷ هزار تومان نیز افزایش پیدا کرد و موجی از عدم اطمینان را به کشور وارد کرد، بعد از آن با توجه به افزایش عرضه‌، قیمت آن تا حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش پیدا کرد. در این مقاله بازار ارز بیشتر بررسی‌ می‌شود و عواملی که می‌تواند بر قیمت ارز تأثیرگذار باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

قیمت تعادلی ارز چه میزان است؟

در ابتدا بهتر است مفهوم قیمت تعادلی ارز را دوباره مرور کنیم. در شرایط طبیعی اقتصادی، ارزش واردات و صادرات یک کشور در شرایط تراز قرار دارند، منابع تأمین ارز در یک کشور عموماً ناشی از دو قسمت فروش کار و خدمت و یا فروش منابع طبیعی همچون نفت، گاز، معادن و… است.

در شرایطی که میزان کل واردات کار و خدمات برابر میزان کل صادرات باشد، نرخ ارز در تعادل نسبتاً پایداری قرار دارد زیرا تولید یک کشور به‌سادگی دچار نوسانات بلندمدت نمی‌شود، اما در جایی که درآمدهای ارزی کشور از طریق فروش نفت، گاز و… به دست می‌آید، هر نوع تنش در زمینه فروش منابع می‌تواند نوسانات شدیدی را به قیمت نفت وارد کند. از این رو قیمت تعادلی ارز را زمانی تعیین می‌کنیم که درآمدهای نفتی کشور در قعر خود قرار دارند.

در میان سال‌هایی که درآمدهای نفتی کشور در قعر خود قرار دارد، می‌توان سال‌های ۸۱ و۹۱ و سال‌های اخیر را مثال زد. تحلیلگران اقتصادی قیمت تعادلی دلار را با در نظر گرفتن یکی از سال‌های پایه مورد اشاره به‌عنوان قیمت پایه دلار و اضافه کردن مقدار اختلاف تورم ایران و آمریکا به قیمت پایه دلار در نظر می‌گیرند. حال نتیجه این محاسبات می‌تواند به ما در تعیین حدودی قیمت ارز در شهریور ماه کمک کند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

با در نظر گرفتن سال پایه ۸۱ و با اضافه کردن اختلاف تورم سالانه ایران و ایالات‌متحده آمریکا، قیمت تعادلی ارز در شهریورماه در حدود ۲۰ هزار تومان تخمین زده می‌شود، با این حال با توجه به شیوع کرونا در کشور بالاتر بودن ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت دلار نسبت به قیمت تعادلی آن امری کاملاً قابل‌قبول است. از این رو می‌توان گفت قیمت ۲۰ تا ۲۴ هزار تومان می‌توان بازه‌ای منطقی برای قیمت ارز در شهریورماه باشد که متناسب با تغییراتی که در اقتصاد کلان کشور رخ می‌دهد این رقم تا پایان سال می‌تواند رشد پایداری را تجربه کند.

آیا ارز آرام می‌گیرد؟

مجموع اقداماتی که طی دو ماه اخیر در کشور رخ داده است نشان می‌دهد دولت تصمیم دارد بخشی از اشتباهات خود را جبران کرده و آرامش را به بازارها بازگرداند، در کنار آن اتفاقات دیگر در وضعیت اقتصاد کلان نشانه‌های ثبات را بیش از پیش تائید می‌کند، در ادامه به بخشی از این نشانه‌ها اشاره‌ای می‌شود.

۱- افزایش فروش اوراق قرضه:

یکی از انتقاداتی که به دولت وارد است، استفاده از منابع بانک مرکزی به‌منظور کنترل کسری بودجه است. استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی و یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بدون دسترسی به دلارهای آن، در سه ماه ابتدایی سال سبب شد تا پایه پولی و نقدینگی رشد فزاینده‌ای طی کند. تا جایی که نرخ رشد نقدینگی تا پایان خردادماه نسبت به اسفند ۹۸ در حدود ۷.۵ درصد بوده است؛ اما بعد از افزایش فشارها به دولت مبنی بر استفاده از ظرفیت اوراق بدهی در تأمین کسری، فروش اوراق بدهی با سرعت بیشتری پیگیری شد تا جایی که در مدت کوتاهی دولت توانست نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با میانگین نرخ بهره مؤثر ۱۷.۵ درصد چاپ کند.

فروش اوراق قرضه البته از دو جهت در آرام‌سازی بازار مؤثر است:

۱- رفع کسری بودجه دولت:

اوراق قرضه می‌تواند مشکل کسری بودجه دولت را از طریق استقراض از مردم به‌جای استقراض از بانک مرکزی برطرف کند. این کار می‌تواند به کاهش رشد نقدینگی کمک زیادی کند زیرا از پول موجود در اقتصاد در جهت رفع کسری بودجه دولت استفاده می‌شود.

۲- افزایش نرخ سود بانکی:

استقراض دولت از بازار سبب می‌شود تقاضا برای پول افزایش پیدا کند، از این رو می‌توان انتظار داشت نرخ بهره نیز در اقتصاد افزایش چشمگیری داشته باشد. روند برگزاری حراج‌های هفتگی بانک مرکزی نیز این حقیقت را تایید می‌کند که نرخ بهره در حراج‌های متوالی در حال افزایش است. در واقع نرخ بهره در حراج ۱۳ خرداد ۱۵.۶ درصد برآورد شده است که این رقم در حراج ۱۴ مردادماه به ۲۰.۲ درصد رسیده است. این عامل می‌تواند در نهایت به ثبات بازارها کمک کند.

۲- فروش اموال مازاد دولت در بازار سرمایه:

در دو ماه اخیر، عرضه‌های دولتی در بازار سرمایه شدت بیشتری گرفته است، عرضه‌های سنگین دولت در نمادهای پالایشی و بانکی در کنار عرضه‌های سایر حقوقی‌های بزرگ عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی بازار نشان از عزم دولت مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه کشور دارد. از طرفی پس از کش‌وقوس‌های فراوان قرار بر این شد که صندوق دوم دولت تحت عنوان «دارا دوم» از شهریورماه با ۳۰ درصد تخفیف به عموم مردم عرضه شود. این بار البته سقف خرید صندوق‌های دولتی ۵ میلیون تومان عنوان شده است و با فرض مشارکت ۶ میلیون نفری مردم، می‌توان امید داشت حداقل تا حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت در این صندوق به فروش برود.

ارزش دارا دوم چه میزان است:

صندوق پالایشی دولت از چهار پالایشگاه با نمادهای شپنا (پالایشگاه نفت اصفهان)، شبریز (پالایشگاه نفت تبریز)، شتران (پالایشگاه نفت تهران) و شبندر (پالایشگاه نفت بندرعباس) تشکیل شده است.

۱- ارزش سهام دولت شپنا:

سهام دولت در شپنا معادل ۷ میلیارد و ۱۳ میلیون سهم است که با در نظر گرفتن قیمت ۴۵۳۶ تومانی، ارزش آن در ۳۱ هزار ۸۱۱ میلیارد تومان می‌شود.

۲- ارزش سهام دولت در شبریز:

سهام دولت در این پالایشگاه به تعداد یک میلیارد و ۶۱۵ میلیون است که با توجه به قیمت ۵۴۶۶ تومانی هر سهم، ارزش سهام آن معادن ۸ هزار و ۸۲۷ میلیارد تومان می‌شود.

۳- ارزش سهام دولت در شبندر:

سهام دولت در این پالایشگاه به تعداد ۴ میلیارد و ۷۸۰ میلیون است که با عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی توجه به قیمت ۴۹۲۹ تومانی هر سهم، ارزش سهام آن معادن ۲۳ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان می‌شود.

۴- ارزش سهام دولت در شتران:

سهام دولت در این پالایشگاه به تعداد ۶ میلیارد و ۹۷۷ میلیون است که با توجه به قیمت ۴۴۷۴ تومانی هر سهم، ارزش سهام آن معادن ۳۱ هزار و ۲۱۵ میلیارد تومان می‌شود.

مجموع ارزش سهام دولت در این چهار پالایشگاه برابر ۹۵ هزار و ۴۱۴ میلیارد تومان است که با توجه به تخفیف ۳۰ درصدی دولت در صندوق دارا دوم، ارزش آن در حدود ۶۶ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان می‌شود؛ بنابراین در صورت مشارکت ۶ میلیون نفری مردم معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان و در صورت مشارکت ۱۰ میلیون نفری مردم معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع این صندوق به فروش می‌رود؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت در سخت‌ترین شرایط حداقل نیمی از صندوق ETF دوم دولت موسوم به صندوق پالایشگاهی در شهریورماه سال جاری به فروش برسد. با این فروش می‌توان انتظار داشت بخش بزرگی از کسری بودجه سال جاری دولت پوشش داده می‌شود که همین امر می‌تواند به کاهش رشد نقدینگی و قیمت دلار کمک کند.

چه خواهد شد؟

با توجه به‌تمامی نکات گفته شده در بالا، به نظر می‌رسد وضعیت نظام ارزی کشور بعد از پنج ماه پر تنش، اندکی آرام شود و تا رسیدن به فصل اوج تقاضا در انتهای پاییز، آرامش موقت و حتی کاهش قیمت نامحسوس را در بازار شاهد باشیم. صحبت کردن و پیش‌بینی کردن حول قیمت ارز تا پایان سال جاری، آن هم در شرایط کنونی که تحریم‌ها در کنار کرونا آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد کرده است بسیار سخت است، اما به نظر می‌رسد در صورت‌عدم تنش سیاسی قابل توجه جدید همچون جنگ یا درگیری نظامی جدی، قیمت ارز جهش قیمتی جدیدی را ثبت نکرده و با شیبی ملایم به مسیر صعودی خود ادامه دهد. البته لازم به ذکر است در صورتی که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران سبک‌تر شود و یا تحت توافقی با چین، فروش نفت ایران رشد مناسبی را تجربه کند، احتمال تثبیت و یا حتی کاهش قیمت ارز و دلار نیز دور از ذهن نیست اما به دور از چنین احتمالاتی، بعید است قیمت ارز بار دیگر به قیمت‌های سال گذشته بازگردد.

عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی

بررسی روند نقدینگی در دولت سیزدهم

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: نقدینگی یکی از متغیرهای مهم و کلان اقتصادی است که تغییرات در حجم و میزان رشد آن از جمله عوامل تاثیرگذار در نرخ تورم است. این متغیر مهم اقتصادی، در اقتصاد ایران به جای اینکه به سمت تولید هدایت شود، متاسفانه در بیشتر موارد به سمت فعالیت‌های نامولد سرازیر شده و به تورم دامن زده که تاکنون سیاست‌های اقتصادی دولت‌های مختلف موفق به مهار یا توقف موتور خلق نقدینگی نشده است.

به گزارش بانک مردم، کنترل نقدینگی همواره پایه ثابت برنامه‌های دولتمردان بوده و دولت سیزدهم نیز کنترل نقدینگی و تورم را مهم‌ترین اولویت خود اعلام کرد و بانک مرکزی محورهای اصلاح نظام بانکی را در اصلاح رابطه دولت با بانک‌ها و بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و بانک‌ها با مشتریان می‌داند.

رئیس کل بانک مرکزی یکی از برنامه‌های جدی این بانک را کنترل ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان یکی از عوامل موثر در خلق نقدینگی بیان کرده و بدین منظور رشد ترازنامه بانک‌ها در محدوده ۱.۵ تا ۲.۵ درصد تعیین شد که اگر بانکی این موضوع را رعایت نکند، به عنوان جریمه، سپرده قانونی آن نزد بانک مرکزی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.

علاوه بر این به‌تازگی نیز رئیس جمهور در همین راستا به بانک مرکزی ماموریت‌هایی داده است. بر این اساس، هدفگذاری بانک مرکزی رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال جاری اعلام شده که با واکنش کارشناسان مواجه شد؛ زیرا به اعتقاد آنان با این هدف‌گذاری نمی‌توان امیدوار بود که این متغیر کنترل شود، چرا که نرخ رشد نقدینگی باید به سرعت به زیر ۱۰ درصد برسد.

در این بین، استقراض دولت از بانک مرکزی به‌عنوان یکی از عوامل موثر بر رشد پایه پولی و در نهایت رشد نقدینگی مطرح است که دولت سیزدهم تاکید دارد حتی یک ریال هم از بانک مرکزی نگرفته و از تنخواه استفاده نکرده است.

در این زمینه، بررسی آمارها نیز نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان تیر ماه امسال معادل ۱۵۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۷.۱ درصد کمتر شده است. در پایان مرداد سال گذشته میزان بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۶۵.۵ هزار میلیارد تومان بود.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز از دیگر عوامل چاپ پول است که براساس آخرین آمارها، بدهی بانکها به بانک مرکزی در تیرماه امسال نسبت به تیر پارسال با ۴۹.۳ درصد رشد به ۱۷۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیرماه امسال نسبت به پایان سال گذشته ۲۰.۵ درصد زیادتر شده است. در پایان مرداد سال گذشته رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۲۴.۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه مطالبات بانک‌ها از دولت نیز عامل مهم دیگر در چاپ پول است، این متغیر در پایان مرداد سال گذشته ۳۸۱.۸ هزار میلیارد تومان بوده که در پایان تیر ماه امسال به ۴۶۸.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بررسی روند رشد پایه پولی و رشد نقدینگی نشان می‌دهد که رشد پایه پولی در پایان مرداد ۱۴۰۰ معادل ۴۲.۱ درصد بوده که در تیر ماه امسال به ۲۶.۲ درصد کاهش پیدا کرده است. رشد نقدینگی نیز از ۳۹.۱ درصد در پایان مرداد سال گذشته به ۳۷.۴ درصد در تیر ماه امسال رسیده که ۵ درصد کمتر شده است. ضریب فزاینده نقدینگی هم از ۷.۶۰۱ در پایان مرداد ماه سال گذشته به ۸.۰۴۰ در پایان تیر ماه رسیده است.

حجم نقدینگی از پایان مرداد سال گذشته تا پایان تیر ماه امسال در جدول زیر قابل مشاهده است:

ردیف ماه حجم نقدینگی

۱ مرداد ۱۴۰۰ ۳۹۲۱.۴ هزار میلیارد تومان

۲ شهریور ۱۴۰۰ ۴۰۶۷.۶ هزار میلیارد تومان

۳ مهر ۱۴۰۰ ۴۲۲۷.۴ هزار میلیارد تومان

۴ آبان ۱۴۰۰ ۴۳۱۵.۹ هزار میلیارد تومان

۵ آذر ۱۴۰۰ ۴۴۲۶.۹ هزار میلیارد تومان

۶ دی ۱۴۰۰ ۴۵۰۱.۴ هزار میلیارد تومان

۷ بهمن ۱۴۰۰ ۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان

۸ اسفند ۱۴۰۰ ۴۸۳۲.۴ هزار میلیارد تومان

۹ فروردین ۱۴۰۱ ۴۸۲۳.۲ هزار میلیارد تومان

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۴۹۴۳.۴ هزار میلیارد تومان

۱۱ خرداد ۱۴۰۱ ۵۱۰۴.۹ هزار میلیارد تومان

۱۲ تیر ۱۴۰۱ ۵۲۵۰.۱ هزار میلیارد تومان

اطلاعات این جدول حاکی از آن است که در فاصله پایان مرداد سال ۱۴۰۰ تا پایان تیر ۱۴۰۱ حدود ۱۳۲۹ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.